Súčasné biotechnológie pre liečbu cirhózy pečene

Aké základné funkcie plní pečeň v organizmu zdravého človeka?

Цирроз печениZneškodňovanie toxínov, ktoré sa dostavajú do organizmu z prostredia;
Syntéza bielkovín, tukov, uhl’ovodíkov;
Vytváranie žlče;
Vylučovanie toxických látok z krvi v lúmen črevného traktu;
Syntéza životne dôležitých biologicky aktívnych látok ( albumín, bielkoviny zrážania krvi)
Pečeň je jedným z najdôležitejších orgánov v organizmu človeka, ktorý zodpovedá za plnenie početných funkcií. Priemerná jej váha – 1,8 kg., čo je približne jedna pätdesiatina váhy dospelého človeka. Vd’aka rozvetvenej sieti kapilár cez pečeň prechádza asi dva tisíc litrov krvi denne (asi liter a pol za minitu). Pečeň je hlavným orgánom, v ktorom sa zneškodňujú toxíny, ktoré prichádzajú z prostredia. Špeciálne enzymatické systémy ničia bakterické exo a endogénne toxíny, ktoré vylučujú baktérie, aké človek príjimá ako súčast’ jedla, a taktiež tie toxícke látky, ktoré sa formujú v organizmu v dôsledku jeho fungovania.

Pečeň má hlavnú úlohu v výmene bielkovín, tukov a uhl’ovodíkov. K najdôležitejším bielkovinám, ktoré sa vytvárajú v pečeni, patria albumíny, (udržavajúc na sebe vodu ten druh bielkoviny reguluje objem cirkulujúcej krvi) a bielkovinové faktory zrážania. V pečeni z tukov, ktoré organizmus dostáva s jedlom, sa formujú lipidy, potrebné pre vytváranie bunkových membrán, pre syntézu vitamínov a energetiku bunky. Zásoby uhl’ovodíkov, ktoré produkuje pečeň v tvaru glykogénu, zaručuju energetický potenciál organizmu.

Žlč je potrebná pre normalné absorbovanie potravinových tukov v črevnom traktu.Okrem toho s žlčou v lúmen črevného traktu sa vylučujú škodlivé pre organizmus produkty výmeny látok.

Čo vyvoláva cirhózu pečene?

Нормальная печень Печень при гепатитах
Начальная стадия цирроза печени Конечная стадия цирроза печени

Pečeň je unikátnym orgánom s podivuhodnou regeneračnou schopnost’ou (schopnost’ou renovovat’ stratené bunky). S ohl’adom na to, že pečeň je pod stálym vplyvom toxických látok, príroda obdarila jej bunky vysokou schopnost’ou delenia. Dokonca po odstraňovaniu značnej časti pečene tento orgán môže znovunadobudnút’ svoj objem a váhu vd’aka deleniu hepatocytov (buniek pečene) a formovaniu nových hepatocytov z kmeňových buniek pečene.

V prípade dlhotrvajúcich zápalových procesov v pečeni((hepatitídy: alkoholický, toxický, vírusový, autoimúnny), tukovej distrofie, (z dôvodu tučnoty, cukrovky alebo iných porúch výmeny látok), táto schopnost’ sa zmenšuje. Na mieste poškodených buniek sa formuje spojivové (jazvové) tkanivo, a proces formovania nových buniek pečene sa zastavuje. Podl’a toho ako počet takých zón rastie, funkcia pečene sa kazí, zmeňuje sa jej stavba (architektónika), a tak v organizmu vzniká stav, ktorý je známy ako cirhóza. Vel’mi často z dôvodu zmeny štruktúry pečene imúnna sústava chorého začína vidiet’ v nej cudzorodý orgán a vyrába proti bunkám pečene protilátky, ktoré ešte viac poškodzujú bunky pečene.

Liečba chorÿch na cirhózu pečene je dôležotým problémom súčasnej hepatológie. Ešte nedávno taká diagnóza sa považovala ako “ortiel’ smrti”, lebo život po zjaveniu sa klinických symptómov tej choroby bol len 10 až 15 rokov. Tradičná liečba sa snažila bránit’ bunky pečene pred poškodením s pomocou farmaceutických preparátov, stimulácie vylučovania žlče, korekcie porúch výmeny látok, čo zlepšuje zdravotný stav chorého, ale v žiadny spôsob nezastavuje postupovanie choroby. V t’ažkých prípadoch choroba vyžaduje transplantáciu pečene. Avšak po zavedení v lekárstve liečby s pomocou kmeňových buniek pre pacientov jestvuje nádej na úplné vyliečenie cirhózy pečene.

Špecialisti Ústavu bunkovej terapie majú dobré skúsenosti liečenia cirhózy pečene s použitím vlastných biotechnológií, ktoré stimulujú prírodné regeneračné procesy a predchádzajú autoimúnnemu poškodeniu pečene. To je možné vd’aka regeneračnému potenciálu kmeňových buniek tkanivovej terapie podl’a metódy Filatova.

Vel’mi žiaducou vecou je začat’ liečbu cirhózy pečene zaraz po zisteniu prvých symptómov choroby, lebo od toho závisí stupeň regenerácie pečene.

Vedci zistili, že po uvedení v organizmus chorého človeka kmeňových buniek ony nielen formujú nové druhy tkaniva, ale aj produkujú biologicky aktívne látky, ktoré stimulujú delenie vlastných “dospelých” kmeňových buniek, čo obnovuje bunkové zloženie chorého organizmu. Kmeňové bunky dostávajú sa v zónu zániku hepatocydov, nahrádzajú poškodené bunky pečene zdravými, normalizujú regeneračné procesy v tkanivu pečene. V dôsledku liečby cirhózy pečene pomocou kmeňových buniek sa značne zlepšujú biochemické charakteristiky krvi, (albumín billirubín, ALT, AST), a taktiež celkový zdravotný stav chorého.

Ako príklad podávame dynamiku laborátornych charakteristík pacienta podrobeného iečbe na klinike Ústavu bunkovej terapie.

Klinický príklad:

Diagramy 1 a 2 predstavujú výsledky liečby chorého X, majúceho 67 rokov, s cirhózou pečene, ktorá bola následkom rozvoju vírusovej hepatitídy.

Chorý sa dostal na oddelení patológie pečene lekárskeho ústavu vo vel’mi t’ažkom stave, najmä v polobezvedomí, s jasnou žltkavou farbou očného bielka a pokožky, masívne opuchliny, ascit (akumulácia tekutiny v brušnej dutine). Tradičná terapia s opätovným použitím metódy čistenia krvi s pomocou príslušného aparátu sa ukázala málo účinnou. Chorý bol premiestnený na Ústav bunkovej terapie, kde bol podrobený liečbe s pomocou kmeňových buniek podl’a autorskej metódy.

V dôsledku liečby počas 10 dní bola dosiahnutá úplná remisia, chorý bol prepustený z nemocnice domov v dobrom stave (bez ascitu, opuchlín a žltačky). Diagram 1 predstavuje dynamiku zmeny obsahu všeobecnej bielkoviny a albumínu v krvi: po použití kmeňových buniek a tkaninovej terapie podl’a metódy Filatova tie dva indexy dosiahli normálnu úroveň. To znamená, že sa regenerovala vel’mi dôležitá funkcia pečene – syntéza bielkoviny.

ceroz-shema-1-en

Diagram 1

ceroz-shema-2-en

Diagram 2

Na diagramu 2 môžeme vidiet’ dynamiku zmeny obsahu v krvi všeobecného, priameho a nepriameho bilirubínu. V prípade akumulácie v krvi bilirubínu dochádza k ochoreniu na žltačku, tým sa vyvolávajú poruchy v fungovaniu mozgu a obličiek. Vd’aka použitiu kmeňových buniek a tkaninovej terapie podl’a metódy Filatova obsah v plazme krvi všeobecného, priameho a nepriameho bilirubínu sa zmenšil a dosiahol normy.

Takým činom, klinická skúsenost’ špecialistov Ústavu bunkovej terapie svedčí o tom, že liečba cirhózy pečene kmeňovými bunkami umožňuje rýchlu obnovu funkcií a regeneráciu pečene.